Odstránenie a okliesnenie nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením

Grafické znázornenie

Pri kontrole vedenia VN 259 v k. ú. Nováky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod daným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť Platan Zvolen na základe splnomocnenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v termíne do 20. 02. 2020. Pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpia poverení zamestnanci na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v období :   marec 2020 – december 2020.      04.02.2020