„Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").


1. Názov zákazky: "Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky"
2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov: Mesto Nováky
IČO: 00318361
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891
Sídlo: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
Verejný obstarávateľ podľa § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet zákazky: "Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky"
4. Druh zákazky: služby
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky.20.02.2020
Úplné znenie výzvy
Príloha č. 3 Odporúčaný rozsah pre vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 1 Opis projektu zákazky
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA