„Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“

Úplné znenie výzvy
Príloha č. 3 Odporúčaný rozsah pre vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 1 Opis projektu zákazky

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").


1. Názov zákazky: "Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky"
2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov: Mesto Nováky
IČO: 00318361
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891
Sídlo: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
Verejný obstarávateľ podľa § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet zákazky: "Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky"
4. Druh zákazky: služby
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky.20.02.2020