Oznámenie: Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

            Oznámenie : V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín ako dotknutej obci správu o hodnotení strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja"  od obstarávateľa Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

         Mesto Nováky v súlade s ustanovením uvedeného zákona oznamuje, že  do dokumentu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta po telefonickom dohovore na telefónnom čísle : 0940 636 398 a taktiež je zverejnený na webovej stránke mesta Nováky.

         Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu.

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja22.05.2020