Oznam o otvorení Základnej umeleckej školy a Centra voľného času

Rozhodnutie

Mesto Nováky na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR pod č. 2020/12033:2A2110 zo dňa 28. 05. 2020 otvára v pondelok 15. júna 2020 Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času.11.06.2020