O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia_Monika Besedová

oznámenie o začatí stavebného konania

Monika Besedová, Hlavná 620/116, 972 26 Nitrianske Rudno podala dňa 08.06.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie: " Rodinný dom O120 (EKO120) ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 552/1, 552/6 a 552/5.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) , vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 odst.1 stavebného zákona v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznamuje začatie stavebného konania :       " Rodinný dom O120 (EKO120) "12.06.2020