Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby_Jozef Hrivnák

oznámenie o začatí stavebného konania

Jozef Hrivnák, Baníkov 69/50, 972 71 Nováky podal dňa 07.04.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Prístavba a prestavba časti existujúceho objektu s. č. 214 na rodinný dom, Nováky ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 667/1.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon) a čl.I.§5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne rokovanie spojené s miestnym šetrením na deň 7. júl 2019 o 9,00 hod. so zrazom na mieste stavby.17.06.2020