Zámer prenechania majetku mesta do nájmu - Ivanitt s.r.o.

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 399/2020 zo dňa 24.06.2020, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: • časti pozemkov z parc. reg. E-KN č. 730/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 , vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 3070) a parc. reg. E-KN č. 730/2 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1773 m2 , vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 1) o výmere cca 95 m2 , v prospech spoločnosti Ivanitt s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Golfová 2938/18, IČO: 53 038 088, z dôvodu vybudovania parkovacích plôch pre budúcich obyvateľov nového bytového domu - "Bytový dom Štúrova" na parc. reg. C-KN č. 173/4, k. ú. Nováky, rovnako aj vybudovanie stojiska pre komunálny odpad, za cenu 1,00 €/m2 /rok, na obdobie počas výstavby bytového domu, za podmienky po vybudovaní parkovacích plôch a stojiska pre komunálny odpad (po kolaudácii stavby) tieto bezodplatne previesť do majetku mesta. Stavebník (vlastník) nehnuteľnosti po kolaudácii zriadi vecné bremeno - právo prechodu peších po novovybudovanom chodníku. Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu: • vybudovanie parkovacích plôch pre budúcich obyvateľov nového bytového domu - "Bytový dom Štúrova" na parc. reg. C-KN č. 173/4, k. ú. Nováky, rovnako aj vybudovanie stojiska pre komunálny odpad.30.06.2020
Zámer
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA