Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky - výstavba garáži

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 397/2020 zo dňa 24.06.2020, týmto zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok evidovaný v k. ú. Nováky, LV č. 1:

 • parc. reg. C-KN č. 445/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Lucie Benkovej, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 11/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Martina Hvojníka, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 28/15,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Jána Oršulu, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 12/11,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Dajany Baránekovej, Ing., bytom 972 71 Nováky, Chemikov 66/18,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Patrície Kováčikovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 125/3,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Norberta Svorada, bytom 972 71 Nováky, Baníkov 78/4,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Márie Daniškovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Jozefa Kelbela, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 26/11,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Mariana Fabiana, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Renáty Rajtárovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Diany Dudášovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 2/7,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Antona Karaka, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 17/20,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Gabriely Oršulovej, Mgr., bytom 972 71 Nováky, Čerešňová 52/2,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Jána Tomíka, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/24,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Martina Smrktu, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 25/9,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Martina Karaka, bytom 972 71 Nováky, Štúrova 99/13,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Alexandra Molnára, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Vladimíra Šišku, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Michala Türka, Bc., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 125/3,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Heleny Loveckej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Pavla Kohúta, bytom 972 71 Nováky, Baníkov 70,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Rudolfa Jančicha, bytom 972 71 Nováky, M. Rázusa 51/27,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Petra Jakubisa, bytom 972 71 Nováky, M. Rázusa 68/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Ľuboša Tomíka, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 12/11,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Andrey Šuňalovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Jaroslava Drozda, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/28 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Martina Haluša, Ing., bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Ivana Kránera, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Vladimíra Janka, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/26,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/31 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Evy Holej, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 34/29,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Petra Gregora, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 33/23,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Kataríny Ružičkovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,   za cenu schválenú Uznesením MsZ č. 351/2020 zo dňa 27.04.2020, za účelom výstavby garáží jednotlivými žiadateľmi, z dôvodu uvoľnenia ulíc od zaparkovaných osobných automobilov, čím sa zlepší prejazdnosť ulíc nachádzajúcich sa v tejto časti mesta, za podmienky skolaudovania garáže do 20 mesiacov od podpísania zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je uvoľnenie ulíc od zaparkovaných osobných automobilov, čím sa zlepší prejazdnosť ulíc nachádzajúcich sa v tejto časti mesta.


30.06.2020
Zámer
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:    •    časť z parc. reg.  C-KN č. 6283, k. ú. Nováky (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 560 m 2, evidovaná na LV č. 4759 v prospech Mesta Nováky) ...
Zverejnené: 25.03.2024
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť pozemku parc. reg. C-KN č. 123 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 168 m2 , evidovaná v LV č. 1, k. ú. Nováky) – nachádzajúceho sa pri ...
Zverejnené: 20.09.2023
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer zameniť nehnuteľný majetok:• časť parcely z majetku mesta evidovanej v k. ú. Nováky, v liste vlastníctva č. 3070 - parc. reg. E-KN č. 38/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 271 m2), ako novovytvorené parcely ...
Zverejnené: 27.07.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: - časti parciel reg. C-KN č. 285/1, 297/21, 303 (všetky na LV č. 1), E-KN č. 662/1 (na LV č. 3070), C-KN č. 5123, 5124, 5125 (všetky na LV č. 4759), ...
Zverejnené: 03.05.2023
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:• časti pozemkov zapísaných v liste vlastníctva č. 3070 pre k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, parc. reg. E-KN č. 212 o výmere cca 23 m2 (ostatná plocha o celkovej výmere 657 m2) ...
Zverejnené: 15.03.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:pozemok parc. reg. C-KN č. 182/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 780 m2 , v celosti, evidovaného na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Nováky, na ...
Zverejnené: 13.03.2024
VYZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2023
Predmet priameho nájmu:Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 9, na ul. M. R. Štefánika (objekt Domu kultúry), 972 71  Nováky, postavený na parc. reg.  CKN č. 411/1 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej ...
Zverejnené: 19.09.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: - nebytové priestory v objekte č. 125 na Nám. SNP v Novákoch, parc. č. 16 k. ú. Nováky za účelom zachovania prevádzky : cyklo - šport v prospech Oľgy Pažickej CHAMPIONS ...
Zverejnené: 23.05.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: -časť parcely reg. C-KN č. 485 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 218 m2, vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) o rozmeroch cca ...
Zverejnené: 03.05.2023
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. C-KN č. 123 (zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 168 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) ...
Zverejnené: 02.03.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9aa ods. 2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 9 bod 9.3. ods. 3 písm. y) Zásad hospodárenia s majetkom mesta ...
Zverejnené: 04.01.2024
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- nebytové priestory v objekte č. 9 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc. č. 411/1 k. ú. Nováky za účelom zachovávania hudobnej skúšobne v prospech Ing. Petra Gorušu, M. R. ...
Zverejnené: 13.09.2023
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: - nebytové priestory v objekte č. 125/2 na Nám. SNP v Novákoch, parc. č. 16 k. ú. Nováky za účelom zachovania prevádzky pre občianske združenie Materské centrum Nováčik v prospech občianskeho ...
Zverejnené: 23.05.2023
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Mesto Nováky má zámer zameniť nehnuteľný majetok: - časť parcely z majetku mesta evidovanej v k. ú. Nováky, v liste vlastníctva č. 3070 - parc. reg. E-KN č. 38/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 271 m2 ), ako ...
Zverejnené: 03.05.2023
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. C-KN č. 189/1 (zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8 003 m2, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1 v prospech Mesta ...
Zverejnené: 02.03.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA