Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky - výstavba garáži

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 397/2020 zo dňa 24.06.2020, týmto zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok evidovaný v k. ú. Nováky, LV č. 1:

 • parc. reg. C-KN č. 445/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Lucie Benkovej, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 11/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Martina Hvojníka, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 28/15,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Jána Oršulu, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 12/11,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Dajany Baránekovej, Ing., bytom 972 71 Nováky, Chemikov 66/18,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Patrície Kováčikovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 125/3,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Norberta Svorada, bytom 972 71 Nováky, Baníkov 78/4,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Márie Daniškovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Jozefa Kelbela, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 26/11,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Mariana Fabiana, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Renáty Rajtárovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Diany Dudášovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 2/7,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Antona Karaka, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 17/20,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Gabriely Oršulovej, Mgr., bytom 972 71 Nováky, Čerešňová 52/2,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Jána Tomíka, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/24,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Martina Smrktu, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 25/9,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Martina Karaka, bytom 972 71 Nováky, Štúrova 99/13,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Alexandra Molnára, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Vladimíra Šišku, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Michala Türka, Bc., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 125/3,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Heleny Loveckej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Pavla Kohúta, bytom 972 71 Nováky, Baníkov 70,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Rudolfa Jančicha, bytom 972 71 Nováky, M. Rázusa 51/27,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Petra Jakubisa, bytom 972 71 Nováky, M. Rázusa 68/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Ľuboša Tomíka, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 12/11,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Andrey Šuňalovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Jaroslava Drozda, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/28 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Martina Haluša, Ing., bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Ivana Kránera, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Vladimíra Janka, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/26,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/31 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Evy Holej, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 34/29,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Petra Gregora, bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 33/23,
 • - parc. reg. C-KN č. 445/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Kataríny Ružičkovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30,   za cenu schválenú Uznesením MsZ č. 351/2020 zo dňa 27.04.2020, za účelom výstavby garáží jednotlivými žiadateľmi, z dôvodu uvoľnenia ulíc od zaparkovaných osobných automobilov, čím sa zlepší prejazdnosť ulíc nachádzajúcich sa v tejto časti mesta, za podmienky skolaudovania garáže do 20 mesiacov od podpísania zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je uvoľnenie ulíc od zaparkovaných osobných automobilov, čím sa zlepší prejazdnosť ulíc nachádzajúcich sa v tejto časti mesta.


30.06.2020
Zámer
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA