Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - stavba "Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" - Richard Pišťánek

Verejná vyhláška

Navrhovateľ Richard Pišťánek, č. 395, 972 11 Poruba, v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, podal dňa 24.04.2020 na Mesto Nováky ( na SOÚ Nováky doručené 29.04.2020 ) ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 266/1 a 266/31.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších platných predpisov v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 36 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších platných predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne n a r i a ď u j e ústne konanie spojené s miestnym šetrením22.07.2020