Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu - stavebník MUDr. Juraj Svitok a MUDr. Elizabeta Matúšová

Verejná vyhláška

Žiadatelia : MUDr. Juraj Svitok, Nám. SNP 125/11, 972 71 Nováky a MUDr. Elizabeta Matúšová, E. B. Lukáča 405/10, 036 01 Martin, v zastúpení Ing. Jozef Mulinka, č. 65, 972 28 Valaská Belá požiadali dňa 17. 4. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Rodinný dom " umiestnenú na pozemku parc. č. C KN 2539 kat. úz. Nováky, na ktorú podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 37,§ 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť v spojenom územnom a stavebnom konaní a vyhl. č. 453/2000 Z.z. rozhodol takto: Stavbu  rodinného domu  POVOĽUJE.22.07.2020