Oznámenie - oprava v písaní (oprava v stavebnom povolení na rodinný dom žiadateľov MUDr. Juraj Svitok a MUDr. Elizabeta Matúšová)

Verejná vyhláška

Žiadatelia MUDr. Juraj Svitok, Nám SNP 125/11, 972 71 Nováky a MUDr. Elizabeta Matúšová, E. B. Lukáča 405/10, 036 01 M artin, v zastúpení Ing. Jozef Mulinka, č. d. 65, 972 28 Valaská Belá, požiadali dňa 17. 4. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia: ” Rodinný dom ” umiestnený:

v kat. území Nováky na pozemkoch parc. č. 1434 a 1435

opravuje sa:

v kat. území Nováky na pozemku parc. č. 2539

Dôvodom opravy je písomná chyba parcelného čísla na ktorej bude Rodinný dom umiestnený.18.08.2020