Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Verejná vyhláška

Navrhovateľ Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, podal dňa 22.07.2020 na Obec Lehota pod Vtáčnikom ( na SOÚ Nováky doručené 23.07.2020 ) ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Radové garáže a prístupová komunikácia k radovým garážam, Nováky ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 445/1- 445/33 a 516/2.

Obec Lehota pod Vtáčnikom ako určeny stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení § 117 odst.1 stavebného zákona a v zmysle Zázanmu č. 1/2008 zo dňa 23.6.2008 z pracovnej porady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bod 6 ods. 3 v spojení § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších platných predpisov v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 36 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších platných predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne n a r i a ď u j e ústne konanie spojené s miestnym šetrením v zmysle ust. § 36 ods. 1, 4 stavebného zákona na deň 8. septembra 2020 o 9,00 hod. so stretnutím na mieste stavby.



21.08.2020