Rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytový dom Štúrova" - Ivanitt s r.o.

Verejná vyhláška

Navrhovatelia : Ivanitt s r. o., Golfová 18, 971 01 Prievidza podali dňa 10.6.2020 na meste Nováky ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: " Bytový dom Štúrová ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. C KN 173/3, 173/4 a 163 (E KN 730/1 a 730/2).

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav a čl. I.§ 5 písm. a) bod 1) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývania a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo návrh a podľa § 35 stavebného zákona v znení noviel po preskúmaní žiadosti a § 39 a § 39a stavebného zákona a § 3 vyhl..453/2000 Z.z., v y d á v a : ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ  STAVBY " Bytový dom Štúrová " 25.08.2020