Zverejnenie zmeny zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 30.06.2020

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 426/2020 zo dňa 24.08.2020, týmto zverejňuje zmenu zámeru budúceho predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok evidovaný v k. ú. Nováky, LV č. 1: - časť textu "parc. reg. C-KN č. 445/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Kataríny Ružičkovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30" sa nahrádza textom "parc. reg. C-KN č. 445/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Radoslava Rusa a manž. Zuzany, obaja bytom 972 71 Nováky, Pribinova 127/10" Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je uvoľnenie ulíc od zaparkovaných osobných automobilov, čím sa zlepší prejazdnosť ulíc nachádzajúcich sa v tejto časti mesta.03.09.2020