Problematika vykurovacieho obdobia

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezón.

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas  ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči. Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä: nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom. Za účelom zníženia počtu požiarov preto odporúčame na úseku ochrany pred požiarmi prijať viacero preventívnych opatrení ako sú napríklad: skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu, zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov, vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia), správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky), popol vysypávať len do nehorľavých nádob, venovať náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam, dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých látok určených na vykurovanie, dbať na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.23.09.2020
Myslíš na blížiacu sa vykurovaciu sezónu ?
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA