Problematika vykurovacieho obdobia

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezón.

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas  ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči. Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä: nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom. Za účelom zníženia počtu požiarov preto odporúčame na úseku ochrany pred požiarmi prijať viacero preventívnych opatrení ako sú napríklad: skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu, zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov, vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia), správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky), popol vysypávať len do nehorľavých nádob, venovať náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam, dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých látok určených na vykurovanie, dbať na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.23.09.2020
Myslíš na blížiacu sa vykurovaciu sezónu ?
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 28.3.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších ...
Zverejnené: 28.03.2022
Adventné vence a svietniky v príbytkoch bezpečne
FOTO: Adventné vence a svietniky v príbytkoch bezpečne
Zverejnené: 04.12.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra ...
Zverejnené: 18.07.2019
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...
Zverejnené: 18.06.2018
Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.
Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola ...
Zverejnené: 17.08.2016
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.6.2021
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky ...
Zverejnené: 18.06.2021
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látkyNebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. ...
Zverejnené: 09.08.2019
Odporúčania pre obyvateľstvo
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...
Zverejnené: 19.06.2019
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať ...
Zverejnené: 04.04.2018
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2. a 3. stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy SHMÚ
Podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto stránky na stiahnutie. ...
Zverejnené: 08.08.2016
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA