Oznámenie o zrušení stojiska pre odpad zo zelene na ulici Suvorovovej

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 08.07.2020 na Mestskom úrade v Novákoch, odporučila zrušiť na ul. Suvorovovej kvôli šíriacemu sa zápachu, zvýšenému výskytu hlodavcov stojisko pre odpad zo zelene ( konáre, tráva ).

Od 01.10.2020 bude zakázané na tomto stojisku odkladať odpad zo zelene.

Ostatné kontajnery na triedený odpad zostanú zachované. Občania môžu odpad zo zelene uložiť na stojisku odpadu pri záhradkárskej osade pri poliklinike, alebo môžu takýto odpad uložiť v zberni odpadov, pričom sú povinní riadiť sa prevádzkovými pokynmi zberne odpadov. Na dodržiavanie nakladania s odpadmi zo zelene bude dozerať Mestská polícia zvýšeným monitorovaním.24.09.2020