Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 00318163, zastúpené primátorom mesta, Ing. Dušanom Šimkom (ďalej aj "vyhlasovateľ") vyhlasuje na základe § 281-288 zák. č. 513/1991Zb. Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta.

Čl. I Predmet obchodnej verejnej súťaže Nebytové priestory v budove školskej jedálne súp. č. 123, postavenej na pozemku KNC parc. č. 119/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 492 m2, k. ú. Nováky, zapísanej na Okresnom úrade v Prievidzi, katastrálny odbor, mesto Nováky, na liste vlastníctva č. 1, o výmere spolu 63,96 m2 (prízemie). (ďalej "nebytový priestor").

Čl. II Účel využitia a opis nebytových priestorov Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy za podmienky zachovania stravovania dôchodcov mesta Nováky. V súčasnosti sú nebytové priestory nevyužívané. Doba nájmu: určitá max. 5 rokov. Nebytový priestor pozostáva z jednej miestnosti o rozmeroch 12,3 m x 5,2 m (63,96 m2 ). Nájomca do 30 dní odo dňa schválenia nájmu uzavrie zmluvný vzťah so Základnou školou Nováky, ul. Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, IČO: 36126799, DIČ: 2021622548 (rozpočtová organizácia mesta Nováky) a s Mestom Nováky (zriaďovateľ ZŠ Nováky), predmetom ktorého budú okrem nájmu za prenajatý nebytový priestor aj prevádzkové náklady prenajatého nebytového priestoru (vodné, stočné, zrážkové vody, teplo, elektrina, resp. iné). Vstup do nebytového priestoru: spoločný vstup s jedálňou Základnej školy Nováky. Nebytový priestor má prípojky vody a elektriky, je vykurovaný CZT.

Čl. III Výška nájomného Výška nájomného – na základe ponuky navrhovateľa. V nájomnom nie sú zahrnuté poskytnuté služby (elektrina, teplo, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné nebude započítané s výškou investície, vloženej nájomcom do prípadnej rekonštrukcie a zariadenia nebytového priestoru.

Čl. IV Podmienky súťaže 1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti: a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, b) telefonický a emailový kontakt, c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Nováky a ním zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp. ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba, e) súhlas s podmienkami súťaže, f) dispozičné riešenie priestoru, zodpovedajúce platnej legislatíve, technickým a hygienickým normám, g) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytového priestoru (podľa bodu 10 tohto článku) s uvedením ponuky nájomného za nebytový priestor / mesiac. 2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. 3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom určeným na predkladanie návrhov. 4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. 5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 6. Termín uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov je najneskôr do 45 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 7. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového priestoru na vlastné náklady. Rekonštrukcie resp. stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonať len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. 8. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ súťaže navrhovateľom nehradí. 9. Obhliadku nebytového priestoru je možné dohodnúť individuálne na tel. č. 046/5460 129 alebo na tel. č. 0905 513 387. 10. Vzor Zmluvy o nájme nebytového priestoru je zverejnený na stránke www.novaky.sk alebo ho poskytne na požiadanie odd. vnútornej správy Mestského úradu Nováky (tel. č. 046/5121 514, 0940 636 400, 0940 636 404).

Čl. V Termín a miesto predkladania návrhov Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v 3 zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: • presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla, • označenie "neotvárať, obchodná verejná súťaž - nájom nebytového priestoru – výdajňa stravy" • adresa príjemcu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky. Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín: 16. november 2020 do 12.00 h

Čl. VI Vyhodnotenie návrhov 1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia termínu na podávanie návrhov. 4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže vyradený. 5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica. 6. Zo súťaže sa vylučujú : - súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah, - súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov, - súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, - návrhy navrhovateľov, voči ktorým má mesto Nováky a ním zriadené alebo založené organizácie resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.

Čl. VII Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov Mesto Nováky stanovuje pre túto verejnú obchodnú súťaž kritérium: • ponuka nájomného za nebytový priestor / mesiac.

Čl. VIII Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, b) zrušiť súťaž, c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

V Novákoch, dňa 15. 10. 202019.10.2020
Zmluva
Úplné znenie
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie budovy verejného WC vrátane pozemku
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - objektu budovy verejného WC na novovytvorenej parcele reg. C-KN č. 10/1, k. ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.5
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 5 v celkovej výmere 70,22 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.2
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 2 v celkovej výmere 36,47 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Vyhlásenie OVS - "Krytý bazén"
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestavyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 05.05.2022
Obchodná verejná súťaž - Krytý bazén, Budova pre šport a na rekreačné účely
Zverejnené: 16.07.2021
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie pozemkov pri chemickom podniku v Novákoch
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - novovytvorené pozemky parc. reg. C-KN č. 383/5 a č. 404/9, k. ú. ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.4
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 4 v celkovej výmere 54,48 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.1
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 1 v celkovej výmere 37,25 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky
Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory v budove školskej jedálne súp. č. 123 o výmere spolu 63,96 m2 (prízemie).Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy za podmienky zachovania stravovania dôchodcov mesta Nováky.Na predloženie súťažných návrhov ...
Zverejnené: 02.11.2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - objekt Hotel Gastro-3-2021.
FOTO: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - objekt Hotel Gastro-3-2021.
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom , primátorom mesta  v y h l a s u j eObchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a) a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. ...
Zverejnené: 23.04.2021
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA