Stavebník Ivanitt s.r.o. , stavebné povolenie na stavbu: "Bytový dom Štúrova SO-08 Spevnené plochy"

Verejná vyhláška

Ivanitt s r. o., podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Bytový dom Štúrova- SO - 08 Spevnené plochy ” , umiestnenú na pozemkoch parc. č. podľa C-KN 173/4, katastr. územie Nováky.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon) a čl.I.§5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení s ust. § 3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) posúdila a prerokovala Vašu žiadosť o stavebné povolenie a na základe výsledku stavebného konania takto rozhodlo.

Podľa § 66 stavebného zákona a podľa ust. § 3a zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších právnych úprav a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. sa Stavba " Bytový dom Štúrova- SO- 08 Spevnené plochy " ( ďalej len stavba) pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita): projekt rieši umiestnenie a výstavbu bytového domu so 24 bytmi, spevnených komunikačných plôch .Projektová dokumentácia rieši parkovanie pre obyvateľov bytového domu vytvorením 30 parkovacích miest. Napojenie riešeného územia na verejnú komunikačnú sieť bude zabezpečené pomocou prepojenia na existujúcu komunikáciu vedenú v blízkosti bytového domu. Komunikácia bude riešená s povrchovou vrstvou zo zámkovej dlažby. umiestnenej na pozemkoch parc.č. C KN 173/4 katastr. územie Nováky P O V O Ľ U J E.23.10.2020