Stavebník Ivanitt s.r.o., stavebné povolenie na stavbu: "Bytový dom Štúrova"

Verejná vyhláška

Žiadatelia : Ivanitt s r. o., Adresa : Golfová 2938/18, 971 01 Prievidza podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) ( na SOÚ Nováky doručené 10.9.2020 ) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Bytový dom Štúrova ” , umiestnenú na pozemkoch parc. č. podľa C-KN 173/3, 173/4 a 163 (E KN 730/1 a 730/2), katastr. územie Nováky.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon) a čl.I.§5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala Vašu žiadosť o stavebné povolenie a na základe výsledku stavebného konania takto rozhodlo.

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. sa Stavba " Bytový dom Štúrova " ( ďalej len stavba) pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita): projekt rieši umiestnenie a výstavbu bytového domu s 24 bytovými jednotkami, spevnených komunikačných plôch a prípojok inžinierskych sietí pre napojenie objektu. Bytový dom bude 4- podlažná budova, nepodpivničená, zastrešená plochou strechou, ktorého súčasťou sú bytové jednotky a vonkajšie parkovanie a miestna komunikácia. Bytový dom bude obsahovať jeden 1-izbových byt bez loggie, tri 1- izbové byty s loggiou, päť 2- izbových bytov bez loggie, deväť 2- izbových bytov s loggiou, a šesť 3- izbových bytov s loggiou. Projektová dokumentácia rieši parkovanie pre obyvateľov bytového domu vytvorením 30 parkovacích miest. Napojenie riešeného územia na verejnú komunikačnú sieť bude zabezpečené pomocou prepojenia na existujúcu komunikáciu vedenú v blízkosti bytového domu, napojenie bytového domu na inžinierske siete bude novými prípojkami a odpadové vody budu odvedené do verejnej kanalizácie umiestnenej na pozemkoch parc.č. C-KN 173/3, 173/4 a 163 (E KN 730/1 a 730/2) katastr. územie Nováky P O V O Ľ U J E.23.10.2020