Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Verejná vyhláška

Žiadatelia : Richard Pišťánek, č. 395, 972 11 Poruba a Róbert Matiaško, Ul. 1. mája 876/12, 972 01 Bonice, v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting s r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, podali dňa 21.10.2020 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie: " Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom- SO- 03 Komunikácia a spevnené plochy", umiestneného v katastrálnom území Nováky, na pozemku parc. č. C-KN 266/1 a 266/31.

Projekt rieši: SO- 03 Komunikácie a spevnené plochy Navrhovaná stavba pozostáva z dopravného značenia a stavebného riešenia prístupovej komunikácie, odstavných stojísk pre osobné vozidlá, spevnené plochy a chodníky pre chodcov. Vjazdy na pozemok z Bernolákovej ulice sú existujúce.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a orgánom štátnej správy, obci a známym účastníkom konania v súlade s § 61 odst.2 stavebného zákona . Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad upustil aj podľa § 142h stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je nevyhnutné.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch, po dohode, Nám.SNP 174/23, 1. poschodie, č. dv. 27, č.tel. 0940 636 399, e-mail: dominika.luptakova@novaky.sk predovšetkým v stránkové dni (v pondelok do 15,30 hod., stredu do 16,00 hod. a v piatok do 12,00 hod.), najneskôr pred dňom ústneho konania a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr na tomto konaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať o predĺženie lehoty pre vyjadrenie tunajší stavebný úrad pred jej uplynutím. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne, nebude prihliadnuté.

Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámil v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.28.10.2020