Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: "INS FTTH PD NVKY 00 Nováky Lelovce

Úplné znenie na stiahnutie

Navrhovatellia: Slovak Telekom, a.s. Adresa: 825 13 Bratislava , ul. Bajkalská č.28 v zastúpení TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou podali dňa 17.09.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " INS_FTTH _PD_NVKY_00_Nováky_Lelovce ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky na pozemkoch parc. č. C KN 2584/1, 2609/1, 2577/1, 2610, 2136, 2609/1, 2532, 723/4, 759/1, 911/2, 723/1, 718/1, 911/1, 878/1, 818/3, 878/12, 867/4, 867/3, 879/3, 881/10, 881/9, 881/6, 891/1, 891/4, 6359, 4841, 718/1, 934, 2181/7, 2940/2, 2509/7, 2509/6, 2509/8, 2509/3, 2509/4, 1003/5, 948, 949/1, 949/4, 3892, 1003/4, 1003/1, 1042/4, 1042/2, 723/12, 723/13, 723/15, 757, 727/1, 727/2, 727/5, 727/4, 727/3, 69, 701, 740/1, 741, 749, 758/4, 540/1, 539/3, 539/6, 540/2, 1928/2, 566, 565/1, 724/22, 724/5, 724/1, 1083/2, 1087, 1089/1, 1090, 1092, 1094, 1096/4, 1097, 1099/3, 539/2, 542/1, 542/2, 539/4, 541/1, 631 – líniová stavba.

Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav a čl.I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 uákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila návrh a prerokovala návrh podľa § 35 stavebného zákona v znení noviel po preskúmaní žiadosti a § 39 a § 39a stavebného zákona a § 3 vyhl .č.453/2000 Z.z., v y d á v a :

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY " INS_FTTH _PD_NVKY_00_Nováky_Lelovce "24.11.2020