Oznam k pripomienkovaniu Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN mesta Nováky
Návrh VZN mesta Nováky

Mestský úrad Nováky oznamuje, že na stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzné
nariadenia je zverejnený na pripomienkovanie

-        Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č...., ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach, v
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019.

-        Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č...., ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.24.11.2020