Oznam k pripomienkovaniu Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN mesta Nováky o dotáciach
Návrh VZN mesta Nováky o dopadoch

Mestský úrad Nováky oznamuje, že na stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia je zverejnený na pripomienkovanie

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky 


24.11.2020