Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 20. 11. 2020 o 14:15 h na Mestskom úrade Nováky26.11.2020
Zápisnica
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 907/2022 zo dňa 24.08.2022, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce ...
Zverejnené: 13.09.2022
Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021
Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...
Zverejnené: 28.10.2021
Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019
Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...
Zverejnené: 18.12.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení ...
Zverejnené: 24.07.2019
VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019
Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe ...
Zverejnené: 13.06.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA