Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany 2021 – 2030

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01  Prievidza ako dotknutej obci Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany 2021 - 2030" spolu s návrhom strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianskej Kostoľany 2021 – 2030" od obstarávateľa obce Zemianske Kostoľany.

      Mesto Nováky v súlade s ustanovením uvedeného zákona oznamuje, že  do dokumentov je možné nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta po telefonickom dohovore na telefónnom čísle : 0940 636 398 a taktiež sú zverejnené na webovej stránke mesta Nováky.

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-zemianske-kostol

 15.01.2021