Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2021

Mesto  Nováky
podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky


VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2021


A) Predmet priameho nájmu:
Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 125/2, na Nám. SNP (objekt účko), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 16 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je 46,00 m2.
B) Doba nájmu:
určitá, a to do 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy, v súlade so "Zásadami o hospodárení s majetkom mesta Nováky".
C) Cena nájmu:
Záujemca predloží návrh nájomného v € za mesiac za celý predmet nájmu uvedený v bode A)
V cene nájmu nie sú zahrnuté ostatné poplatky spojené s nájmom nebytových priestorov (energie, atď.)
D) Podmienky nájmu:
1. Priestor sa prenajíma v stave, tak ako sa nachádza v čase zverejnenia ponuky a nájomca si ho pre svoju potrebu, po dohode a so súhlasom prenajímateľa upraví na vlastné náklady. Nájomca si vykoná podstatné opravy a stavebné úpravy miestnosti na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky z vlastných zdrojov v súlade so stavebným zákonom a iných zákonom stanovených predpisov (napr. hygiena, atď.)
2. Nájomné bude splatné v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1/12 dohodnutého ročného nájomného za užívanie predmetu nájmu najneskôr do 15. dňa bežného mesiaca bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa.
3. Priestor bude k dispozícii od 01. 03. 2021.
E) Termín predkladania cenovej ponuky:
1. Návrh cenovej ponuky v písomnej forme doručia navrhovatelia v zalepenej obálke so spätnou adresou v termíne do 19. 02. 2021 (vrátane) na adresu: Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky, Nám SNP 349/10, 972 71 Nováky, doporučenou zásielkou s označením "PRIAMY NÁJOM č. 01/2021
NEOTVÁRAŤ".
F) Podmienky predkladania cenových ponúk:
Cenová ponuka sa podáva v písomnej forme vyhotovená v slovenskom jazyku. Záujemca o nehnuteľnosť môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Prihláška do priameho nájmu musí byť podpísaná predkladateľom ponuky.
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (v prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, označenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela) –– viď príloha č. 1
2. Podnikateľský zámer a navrhované formy funkčného využitia nebytového priestoru, pri dodržaní týchto obmedzení:
a) doklady o oprávnení podnikať nie staršie ako 3 mesiace
b) ponúkaná cena v € za mesiac za celý predmet nájmu uvedený v bode A)
c) návrh prevádzkovej doby
d) stručná definícia podnikateľského zámeru a benefity
e) návrh riešenia na stavebné úpravy resp. iné úpravy pre daný typ prevádzky (podľa podnikateľského zámeru), ktoré je potrebné riešiť z pohľadu prenajímateľa –– rozsah prác (orientačný)
3. Čestné vyhlásenie záujemcu -- § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov (v prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela) –– viď príloha č. 2
4. Čestné vyhlásenie o záväzku voči mestu –– viď príloha č. 3
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov –– viď príloha č. 4
Výberového konania sa nemôže zúčastniť subjekt, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, alebo má pohľadávky voči mestu, jeho organizáciám a zariadeniam!
G) Lehota na vyhlásenie priameho nájmu:
1) Výsledky vyhodnotenia priameho nájmu budú uverejnené na úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke v lehote do 15 dní odo dňa doručenia návrhov.
2) Víťazovi bude v lehote do 15 dní odo dňa doručenia návrhov priameho nájmu odoslaný list s oznámením o výsledku.
3) Vyhlasovateľ a víťaz uzatvoria nájomnú zmluvu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia víťazovi priameho nájmu. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazom priameho nájmu podpísaná v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia víťazovi, platí domnienka, že víťaz priameho nájmu sa vzdal práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
H) Ďalšie podmienky priameho nájmu:
1) Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
2) Každý záujemca môže predložiť len jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vyradené z procesu hodnotenia.
3) Obsah návrhu musí zodpovedať uverejneným podmienkam priameho nájmu.
4) Predloženú cenovú ponuku a zámer využitia je možné meniť, dopĺňať, alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov.
5) Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
6) Vyhodnotenie cenových ponúk a zámerov účelu využitia priestoru záujemcov posúdi komisia.
7) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť priamy nájom ako neúspešný, alebo ho zrušiť.
8) Náklady záujemcov spojené s účasťou v priamom nájme sa nepriznávajú.
9) V prípade, ak s úspešným záujemcom, po ukončení priameho nájmu nebude uzavretá nájomná zmluva z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané podmienky priameho nájmu, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie nájomnej zmluvy, je možnosť uzavretia zmluvy s ďalším záujemcom v poradí, ktoré určí komisia.
V prípade záujmu o bližšie informácie k zámeru priameho nájmu môžu záujemcovia kontaktovať pracovníka Mestského úradu v Novákoch buď telefonicky alebo prostredníctvom mailu.
Meno a priezvisko: Ing. Lucia Podivinská Číslo telefónu: 046/512 15 16 E--mail: lucia.podivinska@novaky.sk
Prílohy, ktoré sú súčasťou podmienok účasti v súťaži
Prílohy, ktoré sú súčasťou podmienok účasti v súťaži a sú súčasťou materiálov uverejnených sú súčasťou materiálov uverejnených vo vyhlásení priameho nájmu nebytového priestoru č. 0 vo vyhlásení priameho nájmu nebytového priestoru č. 011/2021/2021 na na www.novaky.sk..04.02.2021
Úplné znenie
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 907/2022 zo dňa 24.08.2022, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce ...
Zverejnené: 13.09.2022
Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021
Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...
Zverejnené: 28.10.2021
Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019
Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...
Zverejnené: 18.12.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení ...
Zverejnené: 24.07.2019
VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019
Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe ...
Zverejnené: 13.06.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA