Mestské zastupiteľstvo - pozvánka

Pozvánka

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 23. februára 2021 (utorok) o 15,30 h

Program

1. Otvorenie

2. Informácie primátora mesta

3. Správa o činnosti MsP za rok 2020

4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

5. Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby

6. Rozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové organizácie

7. Dotácia pre ZO SZZP

8. Dotácia pre FK ISKRA na sociálne bývanie

9. Dar pre spoločnosť Benet s.r.o. v rámci rekonštrukcie rozvodov tepla CZT I. etapa

10. "Nízkouhlíková stratégia – mesto Nováky" a "Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky"

11. Podanie žiadosti – Envirofond (Obradná sieň)

12. Materiály oddelenia výstavby

13. Interpelácie a rôzne

14. Záver

Materiál uvedú:

K bodu 2 primátor mesta K bodu 3 náčelník MsP K bodu 4 hlavný kontrolór K bodu 5, 6, 7, 8 vedúca oddelenia vnútornej správy K bodu 9, 10, 11, 12 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta.

Rokovanie sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční bez účasti verejnosti.17.02.2021