Fond na spravodlivú transformáciu (FST)

Strategický dokument

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie,
ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na
spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument pre účely
bližšej špecifikácie plánovaného rozsahu podporovaných činností z FST.
Cieľom tohto dokumentu je priblížiť problematiku oprávnenosti z FST, ktorej
porozumenie je hlavným aspektom pri hľadaní zmysluplných a udržateľných
investičných zámerov, a taktiež poukázať na časový harmonogram
implementácie.17.02.2021