Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia: Stavebník Ing. Andrej Ťapucha a PhDr. Lucia Ťapuchová

Úplné znenie

Žiadateľ : Ing. Andrej Ťapucha a PhDr. Lucia Ťapuchová, Svätoplukova 94/11, 972 71 Nováky podal dňa 22.02.2021 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie: " Prístavba a prestavba rodinného domu ", umiestneného v katastrálnom území Nováky , na pozemku parc. č. podľa C-KN 33 a 34.
Projekt rieši: prestavbu existujúceho rodinného domu na garáž pre jedno osobné vozidlo a prístavbu obytnej časti rodinného domu s prístreškom pre jedno osobné vozidlo a zastrešenou terasou. Prípojky inž. sietí sú existujúce.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) , vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 odst.1 stavebného zákona v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch
oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a orgánom štátnej správy, obci a známym účastníkom konania v súlade s § 61 odst.2 stavebného zákona . Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.02.03.2021