Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 02. 03. 2021 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.05.03.2021
Úplné znenie
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2023
Predmet priameho nájmu:Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 9, na ul. M. R. Štefánika (objekt Domu kultúry), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 411/1 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej ...
Zverejnené: 21.06.2023
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.
Dňa 09.05.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom ...
Zverejnené: 26.05.2022
Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2021
Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...
Zverejnené: 04.02.2021
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2019
Zverejnené: 28.11.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytovéhopriestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom ...
Zverejnené: 24.07.2019
Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 907/2022 zo dňa 24.08.2022, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce ...
Zverejnené: 13.09.2022
Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021
Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...
Zverejnené: 28.10.2021
Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č.08/2019
Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM ...
Zverejnené: 18.12.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení ...
Zverejnené: 24.07.2019
VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019
Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe ...
Zverejnené: 13.06.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA