Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky.

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výkaz výmer
Návrh na plnenie kritéria
Návrh Zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia

Výzva na predloženie cenových ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku "Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky".26.03.2021