Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Verejná vyhláška

Žiadateľ: Ing. Rastislav Šimka a Mgr. Eva Iliašová, A. Hlinku 55, 972 71 Nováky, v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, Banícka 13/4, 971 01 Prievidza, podal dňa 09.03.2021 na Meste Nováky žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu : " Novostavba rodinného domu- Bungalow 217 a prípojky inž. sietí, na pozemku C KN parc. č. 1144/4, 1144/1 a 1806/23, kat. úz. Nováky.29.03.2021