Oznámenie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci posudzovania strategického dokumentu Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky na roky 2021-2026.

Koncepcia Nováky
Informácia o oznámení SD pre verejnosť
Oznámenie o SD
Oznámenie


14.04.2021