Oznámenie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie – strategický dokument Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky

Nízkouhlíková stratégia Nováky 2021
Informácie o oznámení SD pre verejnosť
SEA Nováky NUS
Oznámenie o strategickom dokumente


14.04.2021