Oznámenie o začatí stavebného konania upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Úplné znenie

Žiadatelia : Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, podali dňa 29.03.2021 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie: " Prístupová komunikácia k radovým garážam, Nováky", umiestneného v katastrálnom území Nováky, na pozemku parc. č. podľa C-KN 445/1, 516/2.
Projekt rieši:
SO- 02 Prístupová komunikácia k radovým garážam.
Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu vydala Obec Lehota pod Vtáčnikom pod číslom 5439/2020/251/SOÚ dňa 04.03.2021.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci a známym účastníkom konania v súlade s § 61 odst.2 stavebného zákona . Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavebný úrad upustil aj podľa § 142h stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID- 19 nie je nevyhnutné.

 

 14.04.2021