Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - objekt Hotel Gastro-3-2021.

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom , primátorom mesta  v y h l a s u j e
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a) a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb .
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , o najvhodnejší návrh na uzavretie k úpnej zmluvy na
prevod vlastníctva k nehnuteľnosti objektu budovy Hotela GASTRO nachádzajúceho sa na ul. M. R.
Štefánika vrátane pozemku v k. ú. Nováky evidovanú v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky :
A. Pozemok
- parcela reg. C KN č. 411 2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 470 m 2 v celosti zameraná
Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o.
Budova:
- súpisné číslo 9 na parc. reg. C KN č. 411/2 druh stavby budova ubytovacieho zariadenia
B. Vlastníci:
Mesto Nováky
C. Ťarchy: žiadne
Predaj predmetných nehnuteľností z majetku mesta spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky tejto
obchodnej verejnej súťaže bol i schválené Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 528/2021
a č. 529/2021 dňa 23.02.202123.04.2021
Úplné znenie
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie budovy verejného WC vrátane pozemku
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - objektu budovy verejného WC na novovytvorenej parcele reg. C-KN č. 10/1, k. ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.5
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 5 v celkovej výmere 70,22 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.2
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 2 v celkovej výmere 36,47 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Vyhlásenie OVS - "Krytý bazén"
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mestavyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 05.05.2022
Obchodná verejná súťaž - Krytý bazén, Budova pre šport a na rekreačné účely
Zverejnené: 16.07.2021
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie pozemkov pri chemickom podniku v Novákoch
Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - novovytvorené pozemky parc. reg. C-KN č. 383/5 a č. 404/9, k. ú. ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.4
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 4 v celkovej výmere 54,48 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž- Dom služieb NP č.1
Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Branislavom Adamcom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor č. 1 v celkovej výmere 37,25 m2 nachádzajúci sa na prízemí ...
Zverejnené: 15.05.2024
Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky
Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory v budove školskej jedálne súp. č. 123 o výmere spolu 63,96 m2 (prízemie).Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy za podmienky zachovania stravovania dôchodcov mesta Nováky.Na predloženie súťažných návrhov ...
Zverejnené: 02.11.2021
Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky
Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 00318163, zastúpené primátorom mesta, Ing. Dušanom Šimkom (ďalej aj "vyhlasovateľ") vyhlasuje na základe § 281-288 zák. č. 513/1991Zb. Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta.Čl. I Predmet obchodnej ...
Zverejnené: 19.10.2020
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA