Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - objekt Hotel Gastro-3-2021.

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom , primátorom mesta  v y h l a s u j e
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a) a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb .
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , o najvhodnejší návrh na uzavretie k úpnej zmluvy na
prevod vlastníctva k nehnuteľnosti objektu budovy Hotela GASTRO nachádzajúceho sa na ul. M. R.
Štefánika vrátane pozemku v k. ú. Nováky evidovanú v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky :
A. Pozemok
- parcela reg. C KN č. 411 2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 470 m 2 v celosti zameraná
Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o.
Budova:
- súpisné číslo 9 na parc. reg. C KN č. 411/2 druh stavby budova ubytovacieho zariadenia
B. Vlastníci:
Mesto Nováky
C. Ťarchy: žiadne
Predaj predmetných nehnuteľností z majetku mesta spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky tejto
obchodnej verejnej súťaže bol i schválené Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 528/2021
a č. 529/2021 dňa 23.02.202123.04.2021
Úplné znenie
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA