Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania

Verejná vyhláška

Navrhovateľ Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, podal dňa 10.05.2021 na Obec Lehota pod Vtáčnikom ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia : " Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 173/3.

Členenie stavby:

SO- 01 Chodníky a spevnené plochy

SO- 02 Detské ihrisko, mobiliár, prístrešok a cyklostojany

SO- 03 Verejná zeleň a infiltračná priekopa

SO- 04 Verejné osvetlenie

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o využívaní územia.

Obec Lehota pod Vtáčnikom ako určeny stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení § 117 odst.1 stavebného zákona a v zmysle Zázanmu č. 1/2008 zo dňa 23.6.2008 z pracovnej porady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bod 6 ods. 3 v spojení § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších platných predpisov v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 36 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších platných predpisov

oznamuje

začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a upúšťa od ústneho rokovania a miestneho šetrenia. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad upustil aj podľa § 142h stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID- 19 nie je nevyhnutné.10.05.2021