Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“

Úplné znenie

Mesto Nováky

so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

 

vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesta

"iný odborný personál"

 

pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.

Pracovné miesta, v počte 11 sa budú obsadzovať výberovým konaním z nasledovných oblastí:

 • finančné vzdelávanie,
 • poisťovníctvo,
 • bankovníctvo,
 • sociálna oblasť a zamestnanosť,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovnoprávne vzťahy,
 • zdravý životný štýl a zdravá výživa,
 • administrátor publicity,
 • kultúra a banícke tradície,
 • ochrana osobných údajov,
 • zvukové a obrazové záznamy,
 • ochrana zelene a záhradníctva.

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • tvorba a realizácia individuálnych a skupinových aktivít, tréningových a rozvojových programov, podujatí komunitného a preventívno-osvetového charakteru, ich prispôsobenie pre cieľovú skupinu zamestnancov HBP, a. s., v jednej alebo viacerých z definovaných oblastí,
 • účasť na podujatiach a poradách tímu zamestnancov Kontaktného centra Nováky.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie.
 • Prax a pracovné skúsenosti v predmetnej oblasti minimálne 1 rok.

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť,
 • empatia,
 • samostatnosť a flexibilita v práci,
 • pozitívny prístup k práci,
 • komunikatívnosť,
 • kreativita,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Výberové kritéria:

 • Znalosť zámeru národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.
 • Vlastné predstavy o napĺňaní cieľov projektu prostredníctvom účasti v pracovnom tíme Kontaktného centra Nováky, o tvorbe vhodných aktivít pre cieľovú skupinu zamestnancov HBP, a.s. (vrátane postupov na ich dosiahnutie).
 • Znalosť problematiky v danej oblasti.
 • Dosiahnuté pracovné výsledky a skúsenosti.
 • Odporúčania alebo pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Druh pracovného pomeru: dohoda o prácach vykonávaných pracovného pomeru na dobu určitú. Max. 350 hodín/1rok

Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2021

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odmena: 5,79 €/ 1 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vo forme odporúčaného formuláru životopisu zverejneného spolu s výberovým konaním na internetovej stránke mesta Nováky),
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad preukazujúci prax minimálne 1 rok v oblasti spolu s kontaktami, kde je možné údaje overiť
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o ukončenom vzdelaní a životopise.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie – iný odborný personál – neotvárať." alebo elektronicky e-mailom na adresu: kontaktnecentrum@novaky.sk. V prípade e-mailovej komunikácie je potrebné do predmetu správy uviesť : Výberové konanie – iný odborný personál.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 15.06.2021 do 12.00 hod.         Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné kritériá.03.06.2021