Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burín

Likvidácia burín

Mesto Nováky v súčinnosti s Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov v meste Nováky na dodržiavanie zákonných u stanovení a realizáciu opatren í proti rozšírovaniu burín, na povinnosť pravidelného
udržiavania trávnatých plôch kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy týmto upozorňuje na dodržiavanie ust. §1 až §3 zákona č . 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 405 /20 11 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Spolu s poľnohospodárskymi závodmi je potrebné venovať pozornosť aj tým pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a ŠM, ako aj na poľnohospodárske pozemky vyčlenené do bezplatného náhradné ho užívania v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 330/ 19 91 Zb. o pozemkových úpravách v znení nesk. predpisov.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník nájomca dopúšťa priestupku § 25, resp. iného správneho deliktu § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie až do výšky 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.07.06.2021