Stavebné povolenie na stavbu „Prístupová komunikácia k radovým garážam"

Verejná vyhláška - úplné znenie

Žiadateľ: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
požiadal dňa 29. 03. 2021 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom stavebnom úrade v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v spojení s § 3a) ods. 4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " Prístupová komunikácia k radovým garážam " umiestnenú na pozemku parc. č. 445/1 a 516/2 katastrálne územie Nováky, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Lehota pod Vtáčnikom, pod č. s. 543/2020/251/SOÚ dňa 04. 03. 2021, právoplatné dňa 16.04.2021 .

Mesto Nováky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon) v spojení s § 3a ods. 4 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), preskúmal podľa § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a vyhl. č. 453/2000 Z.z. rozhodol takto:

Stavba : " Prístupová komunikácia k radovým garážam " v kat. území Nováky na pozemku parc. č. 445/1 a 516/2 (ďalej len stavba)

pozostávajúca z objektov (stručný opis, kapacita)/:
Prístupová komunikácia bola navrhnuté podľa STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií. Komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná MO 6,0/30.
Navrhovaná komunikácia sa bude napájať na existujúcu miestnu komunikáciu ul. Chemikov - bude jej pokračovaním. Uhol napojenia vjazdu na miestnu komunikáciu je 90°. Komunikácia je navrhovaná dĺžky 118,22 m. Na trase je navrhovaný jeden smerový oblúk o polomere R1 = 6,0m.
Chodníky sa pozdĺž navrhovanej komunikácie nebudú nachádzať.
Prístupová komunikácia bude výškovo napojená na začiatku úseku na miestnu komunikáciu. Na začiatku úseku je komunikácia navrhovaná v sklone -1,5% v dĺžke 13,99 m. Následne sa napája na pozdĺžny sklon 0,0%, v ktorom je vedená až do konca úseku. Na trase je navrhovaný jeden výškový oblúk o polomere R = 800 m.
Komunikácia je navrhovaná tak, aby min. výsledný sklon bol 0,5%, čím je zabezpečený odtok vody z komunikácie. Priečny sklon komunikácie je navrhovaný 2,0%. Sklon zemnej pláne je navrhovaný min. 3,0%.

Komunikácia je ohraničená betónovým cestným obrubníkom bez skosenia (1000x260x150mm) osadeným v úrovni komunikácie.
Napojenie na miestnu komunikáciu v mieste vjazdu je navrhované šírky 10,05 m. Šírka samotnej prístupovej komunikácie je navrhovaná 6,0 m, v oblúku je komunikácia rozšírená na 14,35 m
sa podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

P O V O Ľ U J E .09.06.2021