Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „závod Elektrárne Nováky“ a zverejnenie údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a výzva

Zverejnenie UI
Žiadosť o zmenu IPKZ


09.06.2021