Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra - informácie o projekte

Hlavným partnerom je Trenčiansky samosprávny kraj, ďalšími partnermi projektu sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s., mesto Handlová, mesto Prievidza a mesto Nováky.

Cieľom projektu je poskytnutie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a.s. pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce tak, aby si čo najskôr našli nové zamestnanie.

Komu je národný projekt určený?

Každému zamestnancovi HBP, a.s., ktorého pracovné miesto bude zrušené z dôvodu útlmu banskej činnosti. Rozhodnutie o vstupe do projektu je plne na strane zamestnanca.

Ako sa môžete zapojiť do projektu?

Nahlásením svojho záujmu o účasť v projekte na personálnom oddelení u svojho zamestnávateľa – HBP, a.s. a následne uzatvorením Dohody o účasti v projekte s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) na elokovanom pracovisku v Novákoch (v priestoroch bývalého gymnázia, Rastislavova 332, Nováky).

Podmienky a výhody účasti v národnom projekte:

 • maximálna doba účasti v projekte je 6 mesiacov;
 • počas účasti v projekte vám bude vyplácaná náhrada mzdy vo výške vašej priemernej mzdy;
 • počas účasti v projekte ste stále zamestnancom HBP, a.s., ale budete dochádzať na elokované pracovisko TSK v Novákoch;
 • účasťou v projekte nestrácate žiadne legislatívne stanovené výhody, ktoré vám ako zamestnancovi prináležia;
 • bude vám pridelený tútor, ktorý vás bude sprevádzať počas celej doby účasti v projekte a pomôže vám s rozvojom zručností potrebných pri hľadaní zamestnania (komunikácia, zvládanie trémy a stresu, osobná prezentácia);
 • tútor vám poskytne pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania (príprava žiadosti o prijatie do zamestnania vrátane životopisu a motivačného listu, príprava na pohovor);
 • na základe vašich osobnostných predpokladov pre vás odborní lektori pripravia návrh vhodného profesijného smerovania – bezplatne absolvujete tzv. bilanciu kompetencií;
 • môžete absolvovať 1 odborný rekvalifikačný kurz do 700,00 EUR s DPH hradený z rozpočtu projektu;
 • môžete absolvovať 1 kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií (finančná gramotnosť, počítačová zručnosť, a pod.) do 350,00 EUR s DPH hradený z rozpočtu projektu.

   

  Kde bude prebiehať realizácia národného projektu?

  Národný projekt sa realizuje na elokovanom pracovisku TSK v Novákoch. Kurzy zamerané na rozvoj odborných a/alebo mäkkých zručností budú prebiehať v priestoroch ich poskytovateľov v rámci Trenčianskeho kraja. Okrem toho sú pre všetkých zamestnancov HBP, a.s. k dispozícií novovybudované Kontaktné centrá v Novákoch, Handlovej a Prievidzi.

  Všetky informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.nphornanitra.sk

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   

  www.esf.gov.sk

  www.employment.gov.sk

  www.minv.gov.sk

 18.06.2021
Informácie
Informácie o projekte
Kontakty a otváracie hodiny
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie
Mesto Nováky so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Novákyvyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť  psychológiePracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne ...
Zverejnené: 19.05.2023
Výberové konanie na pracovné miesto manažér pre monitorovanie
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky. (kompletné informácie o výberovom konaní nájdete v prílohe na stiahnutie ...
Zverejnené: 16.11.2022
Výberové konanie na pracovné miesta „iný odborný personál“
pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Nováky - podporného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.Pracovné miesta, v počte 7 sa budú obsadzovať výberovým konaním z nasledovných oblastí:zdravý ...
Zverejnené: 02.08.2022
Výberové konanie na pracovné miesto odborný pracovník pre oblasť psychológie
Zverejnené: 05.04.2022
Výberové konanie na pracovné miesta - „Iný odborný personál“
Zverejnené: 14.03.2022
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA