Stavebné povolenie - Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ul. Štúrova a Chemikov v meste Nováky - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Verejná vyhláška

Žiadateľ: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky požiadal dňa 21. 05. 2021 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom stavebnom úrade v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v spojení s § 3a) ods. 4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky- SO 01 Chodníky a spevnené plochy " umiestnenú na pozemku parc. č. C KN 173/3 a E KN 730/2 a 733/1 katastrálne územie Nováky, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Lehota pod Vtáčnikom, pod č. s. 223/2021/164/SOÚ dňa 26.05.2021, právoplatné dňa 15.06.2021...

 

 18.06.2021