Stavebné povolenie - Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ul. Štúrova a Chemikov v meste Nováky - SO 04 Verejné osvetlenie

Verejná vyhláška

Žiadatelia : Mesto Nováky Adresa : Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky podali dňa 27.05.2021 na Obec Lehota pod Vtáčnikom ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení § 117 odst.1, zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky- SO 04 Verejné osvetlenie ” , umiestnenú na pozemkoch parc. č. podľa C-KN 173/3, E KN 730/2 a 733/1, katastr. územie Nováky. Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu vydala Obec Lehota pod Vtáčnikom č. s. 223/2021/164/SOÚ dňa 26.05.2021, právoplatné dňa 15.06.2021...18.06.2021