Zasadnutie MsZ Nováky dňa 29. júna 2021 o 15,30hod.

Pozvánka a program

Primátor mesta Nováky
Ing. Dušan Šimka
V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 29. júna 2021 (utorok) o 15,30 hod.
Program
1. Otvorenie
2. Informácie primátora
3. Kontrola plnenia uznesení a informácia o vykonaných kontrolách
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
5. Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta na rok 2021
6. Návrh aktualizácie rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2021
7. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora mesta 2021
8. Návrh plánu práce MsZ a MsR na II. polrok 2021
9. Závery zo zasadnutia komisie výstavby zo dňa 08.06.2021
10. Interpelácie a rôzne
11. Záver
Materiál uvedú:
K bodu 1, 2 primátor mesta
K bodu 8 prednosta MsÚ
K bodu 3, 4 hlavný kontrolór
K bodu 5, 6, 7 vedúca ekonomického oddelenia
K bodu 9 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta
Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.21.06.2021