Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 622/2021 zo dňa 29.06.2021, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:
• pozemok parc. reg. C-KN č. 1634/76 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, k. ú. Nováky, odčleneného z parc. reg. C-KN č. 1634/36, k. ú. Nováky (evidovanej na LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) a zameraného Geometrickým plánom č. 43/2021 zo dňa 13.05.2021 vyhotoveného spol. GEOREAL, so sídlom 972 51 Handlová, 1. mája 95, v prospech Jozefa Martanoviča a manž., obaja trvale bytom 972 71 Nováky, Lehotská 990/108, za cenu 5,00 €/m2, z dôvodu údržby okolia rodinného domu žiadateľa a manželky.
V prípade potreby žiadateľ umožní majiteľom garáží prístup na tento pozemok.

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je údržba okolia rodinného domu žiadateľa a manželky.19.07.2021