Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 622/2021 zo dňa 29.06.2021, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:
• pozemok parc. reg. C-KN č. 1634/76 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, k. ú. Nováky, odčleneného z parc. reg. C-KN č. 1634/36, k. ú. Nováky (evidovanej na LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) a zameraného Geometrickým plánom č. 43/2021 zo dňa 13.05.2021 vyhotoveného spol. GEOREAL, so sídlom 972 51 Handlová, 1. mája 95, v prospech Jozefa Martanoviča a manž., obaja trvale bytom 972 71 Nováky, Lehotská 990/108, za cenu 5,00 €/m2, z dôvodu údržby okolia rodinného domu žiadateľa a manželky.
V prípade potreby žiadateľ umožní majiteľom garáží prístup na tento pozemok.

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je údržba okolia rodinného domu žiadateľa a manželky.



19.07.2021
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA