Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 665/2021 zo dňa 04. 10. 2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

parc. reg. C-KN č. 297/12 o výmere 16 m2 (evidovanú na LV č. 1 pre k. ú. Nováky ako zastavaná plocha a nádvorie, v prospech Mesta Nováky) nachádzajúcu sa na ulici Bernolákovej, v prospech Jozefa Sládka, trvale bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 193/51, na dobu päť rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 185,00 €/rok, za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže o rozmeroch 5, 5 m x 3 m, za podmienky umiestnenia garáže rovnobežne s už jestvujúcimi garážami a dodržania Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu je:

umiestnenia prefabrikovanej garáže o rozmeroch 5, 5 m x 3 m.25.10.2021
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA