Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 08. decembra 2021 (streda) o 15,30 hod.

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, v zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky na 08. decembra 2021 (streda) o 15,30 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácie primátora
 3. Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 10/2015 o miestnych daniach
 4. Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 5. Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Nováky
 6. Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky
 7. Kontrola plnenia uznesení a informácia o vykonaných kontrolách
 8. Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 10. Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2022, 2023, 2024 vrátane návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2022, 2023, 2024
 11. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2022, 2023, 2024
 12. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2021
 13. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, ZUŠ, MŠ, CVČ za šk. rok 2020-2021
 14. Informácia o procese rozpracovania KPSS
 15. Zvýšenie príspevku na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch na rok 2022
 16. Schválenie poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona o rodine – úprava uznesenia č. 1221/2018
 17. Návrh plánu práce MsZ a MsR na I. polrok 2022
 18. Žiadosti z oddelenia VaRM
 19. Interpelácie a rôzne
 20. Záver

Materiál uvedú:

K bodu 1, 2, 16 primátor mesta

K bodu 14, 15, 17 prednosta MsÚ

K bodu 7, 8, 9 hlavný kontrolór

K bodu 3, 4, 5, 10, 11, 12 vedúca ekonomického oddelenia K bodu 6, 13 vedúca vnútornej správy

K bodu 18 vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.30.11.2021
Pozvánka
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY