Oznámenie o začatí prerokovania Zadania územnoplánovacej dokumentácie

Verejná vyhláška
Zadanie ÚPM Nováky
Príloha zadania PHsSR zámery

     Mesto Nováky, obstarávateľ územného plánu obce v zmysle § 16 zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebného zákona)
oznamuje verejnou vyhláškou dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti  začatie prerokovania Zadania územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Nováky"
v súlade s § 20 stavebného zákona. Zadanie územného plánu mesta Nováky je vystavené k nahliadnutiu na úradnej tabuli mesta po dobu 30 dní na Mestskom úrade Nováky a na internetovej stránke www.nováky.sk.
Oznámenie o začatí prerokovania Zadania územného plánu mesta Nováky sa zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.
V zmysle zákona § 20 odseku 4) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány sú oprávnené oznámiť svoje stanovisko do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené doručením obstarávateľovi písomnou formou. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu zadania územnoplánovacej dokumentácie.
Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k územnoplánovacej dokumentácii v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia – vyhlášky písomnou formou na Mestský úrad v Novákoch.02.12.2021