Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 09. decembra 2021 o 15,30hod.

Pozvánka na pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 9. decembra 2021 o 15.30h (štvrtok). Zasadnutie bude pokračovať so zmeneným programom. Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní, za dodržania pandemických opatrení.

 

Program

 
1.      Otvorenie

2.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

3.      Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2022, 2023, 2024 vrátane návrhu
programového rozpočtu mesta na roky 2022, 2023, 2024

4.      Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2022, 2023, 2024

5.      Zabezpečenie sociálnej služby / opatrovateľskej služby v domácnosti
/ prostredníctvom neziskovej organizácie

6.      Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 10/2015 o miestnych
daniach

7.      Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 7/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady

8.      Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho
rozpočtu mesta Nováky

9.      Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach na území mesta Nováky

10.  Kontrola plnenia uznesení a informácia o vykonaných kontrolách

11.  Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

12.  Návrh rozpočtových opatrení na rok 2021

13.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, ZUŠ, MŠ, CVČ za šk. rok
2020-2021

14.  Informácia o procese rozpracovania KPSS

15.  Zvýšenie príspevku na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch
na rok 2022

16.  Schválenie poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení
sobášením v zmysle                § 4 ods. 1 zákona o rodine - úprava
uznesenia č. 1221/2018

17.  Návrh plánu práce MsZ a MsR na I. polrok 2022

18.  Žiadosti z oddelenia VaRM

19.  Interpelácie a rôzne

20.  Informácie primátora

21.  Záver09.12.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY